Potansiyometre Kullanımı

By gokhan, 31 Mart 2018

Bu çalışmada analog olan alınan potansiyometre verisinin seri monitörde görünmesi gerçekleştirildi. Eğer potansiyometredeki değer değişirse seri monitöre aktarılacak değişmezse seri monitör meşgul edilmeyecek.

[csharp]
int potPin=A0;
int deger1=0;
int deger2=1;
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
Serial.begin(9600);
Serial.println("Pot Deger okuma");
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
deger1= analogRead(potPin); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
//delay(1000); // wait for a second
//digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
if(deger1==deger2)
{
//Deger farklıysa ekrana yaz
}
else{
Serial.print("Yeni deger:");Serial.println(deger1);
deger2=deger1;
}

delay(100);// wait for a second
}
[/csharp]